1
SELECT categorieid FROM categorie WHERE websiteid = 1 AND titel LIKE '%voorwaarden%' AND titel LIKE '%netwerkgebruik%' Voorwaarden gebruik draadloos netwerk S-link
 

Wie zijn wij?
 
Wireless / Wifi Netwerk
 
Hotspot
 
ADSL
 
Webhosting / Domeinnamen
 
Voorwaarden
 
Het weer in Bantega
 
Nieuws
 
Gastenboek
 
Contact
 


Home

 

 

 

 


Algemene Voorwaarden S-Link,

Cliënt gaat deze overeenkomst met S-Link aan voor tenminste 24 maanden met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd. S-Link behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen, u krijgt hiervan 60 dagen van te voren bericht. Cliënt betaalt het tarief voor het netwerk  per periode van één maand vooruit, steeds binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur.

De apparatuur die bij een cliënt is geplaatst, is en  blijft eigendom van S-Link. S-Link  is verantwoordelijk voor het onderhoud en eventuele reparaties dan wel vervanging hiervan. Met uitsluiting van, schade aan de door S-Link geplaatste apparatuur, die door niet normaal gebruik stuk zijn gegaan. Dit ter beoordeling van S-Link. Het betreft onder anderen: waterschade, brandschade, blikseminslag, inductie spanning. Schade aan apparatuur / bekabeling door ongedierte, vogels, katten, honden, enz., natuur rampen, orkanen (windkracht 12 of meer) en Oorlogen.

De aansluiting die door S-Link is geleverd is bestemd voor de cliënt die hieronder heeft getekend, wanneer er nog een computer is deze woning staat mag deze ook met het netwerk verbonden worden. Het is NIET toegestaan dat het netwerk verbonden wordt met derden  De aansluiting is en moet blijven binnen de aangesloten woning

De server, (die als extra service draaiende wordt gehouden)  mag alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. S-Link neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door cliënt op de server. Cliënt is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn zulks ter beoordeling van S-Link. Een webcam, warez mappen, mp3 mappen en/of andere mappen met illegale software zijn NOOIT toegestaan.

Cliënt verklaart S-Link niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van cliënt, en verplicht zich S-Link direct op de hoogte te stellen als cliënt enige claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van cliënt op het internet dan wel server. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van deze overeenkomst

U verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande Copyright. U zult niets naar de server  uploaden  waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit.

Cliënt verklaart S-Link nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk dan wel server en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen. S-Link verplicht zich zijn netwerk  up to date te houden om technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken

Het abonnement dat de cliënt afsluit bij S-Link is op basis van een, fair use policy, dit houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen. S-Link  kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer gebruikt wordt, dan de gemiddelde S-Link gebruiker. S-Link houd het recht om door deze of andere reden, het contract met de cliënt te verbreken.

Het gebruik van scripts en andere programma`s op het  S-Link netwerk / server is toegestaan, zolang dit het functioneren van het netwerk/ server niet in gevaar brengt. Dit ter beoordeling van S-Link.

In het geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval zulks ter beoordeling van S-Link, heeft S-Link het recht de server /  netwerk uit te schakelen

S-Link is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van de cliënt. Met name is S-Link niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem of het internet bij S-Link of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen van S-Link, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in log-in procedure, account en e-mail adres.

Bij langdurende storingen in het netwerk / internet  (langer dan 72 uur) komt S-Link de cliënt percentsgewijs te gemoed in de maand lasten. 

S-Link is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit door zijn geplaatste apparatuur. Met name: bliksinslag via de antenne van S-Link, dak lekkage, scheurvorming gevel, enz,enz. 

De cliënt die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor S-Link voortvloeiende schade.

Hierbij verklaart onderstaande cliënt, de algemene voorwaarden te accepteren en na  te volgen.

 

Voornaam/ naam........................................... Adres.........................................

 

Woonplaats.............................. Ingangsdata.....................                                               

 

Handtekening cliënt                                        Handtekening S-Link